ÖVERSÄTTNING AV TEXTER MED KVALITÉ – VÅRT KVALITETSSYSTEM FÖR ÖVERSÄTTNINGAR

Teknotrans AB är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001, med certifikat från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Certifieringen innebär att vi följer särskilda mätbara rutiner för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster. Vår verksamhet granskas löpande av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som är ett utomstående organ.

Fördelar för dig som kund

Viktiga inslag i vårt kvalitetssystem:

 • Våra översättare är professionella facköversättare och översätter endast till sina modersmål.
 • Vår administrativa personal följer strikta och väldokumenterade rutiner för kvalitetskontroll.
 • Vi kundanpassar våra arbetssätt för att främja ett långsiktigt och givande samarbete.

Om er verksamhet också är ISO-certifierad innebär ett samarbete med oss en säker länk i en kedja av kvalitetssäkrande åtgärder. Om vi översätter ert material blir det kvalitetssäkrat – en sak mindre att bekymra sig för.

SAE J2450
Teknotrans AB arbetar med SAE J2450 som är en standard för att kvalitetsmäta översättningar. Detta innebär i korthet att vi genom stickprovskontroller löpande mäter kvaliteten på våra översättningar.

Konsultansvarsförsäkring mot översättningsfel
Teknotrans AB har en försäkring som träder i kraft om vi mot förmodan skulle begå ett allvarligt översättningsfel och om detta fel skulle leda till skadeståndsskyldighet för sak- eller personskada samt ren förmögenhetsskada. Försäkringen innebär ytterligare en trygghet för våra kunder – utöver säkerheten i vårt kvalitetssystem.

Teknotrans ABs Miljöpolicy

Teknotrans AB arbetar med översättningar av kommersiella texter för näringslivet samt andra köpare av kvalificerade facköversättningar (myndigheter, institutioner m.m.). Vår verksamhet har relativt liten miljöpåverkan men vi anser att det är viktigt med ett organiserat miljöarbete och att aktivt engagera oss i en hållbar samhällsutveckling. Vårt miljöarbete syftar till att öka företagets miljömedvetenhet och att minska samt förebygga verksamhetens negativa miljöpåverkan. Genom att engagera våra medarbetare vill vi även skapa ett positivt miljötänkande utanför vår verksamhet.

Teknotrans AB:s miljöpolicy utgör grunden för företagets miljöarbete och inom verksamheten ska vi:

 • Informera, utbilda och engagera våra medarbetare i vår miljöpolicy och miljöarbete för att motivera alla till att vara delaktiga i miljöarbetet.
 • Utifrån verksamhetens betydande miljöaspekter fastställa miljömål och arbeta med konkreta handlingsplaner.
  Följa gällande miljölagstiftning och relevanta krav.
 • Kontinuerligt följa upp miljöpolicy och miljömål i syfte att ständigt förbättra verksamhetens miljöarbete.

I vårt miljöarbete ska vi:

 • Hantera vårt avfall på bästa sätt.
 • Minska vår användning av kontorspapper.
 • Beakta miljöaspekter vid inköp av livsmedel samt kontorsmaterial.
 • Minska vår energiförbrukning.